Bemoedigend woord: Goed nieuws
In een tijd waarin we overspoeld worden met slecht nieuws, snakken wij naar goed nieuws. De duisternis rukt als een kille winter op en dreigt onze harten in zijn grip te krijgen. Maar God laat de wereld die Hij zo lief heeft niet aan de duisternis over. Hij gaf ons zijn
Zoon als Licht van de wereld om in onze harten te schijnen en de duisternis te verdrijven. Dit Licht schijnt nog steeds vandaag. Het is goed en het zal goed komen! Denk maar eens aan de woorden van Paulus: “Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle
dingen schenken?”. Laten wij God danken voor zijn Zoon en ons koesteren in dat Licht.
Spreker: Gerard Elbers.